Sakramenty

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

 

SAKRAMENT CHRZESTU udzielany jest w każdą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 12.00

Zgłoszenie chrztu dziecka należy dokonać na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu.

Potrzebne dokumenty:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (jeśli ślub był w innej parafii);
 3. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres, zawód);
 4. zaświadczenie z parafii zamieszkania (nie zameldowania) rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (jeśli nie należą do parafii, w której odbywa się chrzest dziecka);
 5. pisemna zgoda duszpasterza z parafii zamieszkania rodziców dziecka, jeśli chrzest jest z innej parafii;
 6. zaświadczenie odbytej spowiedzi rodziców dziecka i rodziców chrzestnych;
 7. rodzicami chrzestnymi mogą być tylko osoby wierzące i praktykujące;
 8. bezpośrednie liturgiczne przygotowanie do sakramentu chrztu świętego odbywa się po wieczornej Mszy św. przed dniem chrztu dziecka.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NOWEGO PROGRAMU PRZYGOTOWANIA DO MAŁŻEŃSTWA I ŻYCIA 

W RODZINIE W DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Łomżyńskiej, zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka (zob. Amoris laetitia) oraz wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski, w celu ujednolicenia przygotowania do małżeństwa w całym kraju, wprowadza w naszej diecezji nowy program bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. Obejmuje on kilka spotkań prowadzonych metodą warsztatową, dzień skupienia oraz spotkania w poradni życia rodzinnego. W większym stopniu angażuje małżonków i doradców, którzy dzielić się będą z narzeczonymi nie tylko wiedzą, ale także doświadczeniem i świadectwem życia.

W myśl nowego programu, narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu i odbyć w tym czasie tzw. spotkania dla narzeczonych, które można zrealizować na trzy sposoby:

 1. w każdym dekanacie,
 2. w Łomży w ramach Studium Życia Rodzinnego,
 3. albo w domach rekolekcyjnych diecezji.

Nowy program wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. i będzie obowiązywał wszystkich, którzy po Nowym Roku zawierać będą sakramentalny związek małżeński. W związku z tym prosimy narzeczonych o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej, bądź zapoznanie się ze szczegółami programu na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Łomżyńskiej: www.duszpasterstworodzin.lomza.pl

Jednocześnie przypominamy, ze tzw. Kurs przedmałżeński, który odbywa się w ramach katechezy w ostatniej klasie szkoły średniej nadal obowiązuje, a jego ukończenie jest koniecznym warunkiem rozpoczęcia bezpośredniego etapu przygotowania do małżeństwa.

Łomża, dnia 20 października 2017 r.

N. 1476/2017

 

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH:

Bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu małżeństwa rozpoczyna się po zaręczynach w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy (maksymalnie 1 rok) przed planowaną datą ślubu. Aby rozpocząć przygotowanie należy zgłosić się osobiście, jako narzeczeni, do kancelarii i dokonać oficjalnego zgłoszenia.

W dniu zgłoszenia należy wypełnić powyższe dane i przynieść je do kancelarii parafialnej:

Planowana data ślubu: Parafia ..................................................................... dnia ........../........................................./20.... r. godz. ..........

1. Narzeczony:

Nazwisko ......................................................................... Imię /imiona/................................................................................. Adres: ................................................................... ul. .......................................................... ........./......... tel. .................................................... e-mail: ................................................................................................................................................................... parafia zamieszkania: ................................................................................................................................... Stan cywilny: ...................................................... chrzest .....  bierzmowanie ...... kurs przedmałżeński .....

2. Narzeczona:

Nazwisko ......................................................................... Imię /imiona/................................................................................. Adres: ................................................................... ul. .......................................................... ........./......... tel. .................................................... e-mail: ................................................................................................................................................................... parafia zamieszkania: ................................................................................................................................... Stan cywilny: ...................................................... chrzest .....  bierzmowanie ...... kurs przedmałżeński .....

 

Dokument uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej. Przygotowanie to można odbyć na 3 sposoby:

1) Spotkania dla narzeczonych w formie podstawowej – cztery spotkania, dzień skupienia oraz trzy indywidualne spotkania w Poradni Życia Rodzinnego, organizowane w dekanatach.

2) Spotkania dla narzeczonych w formie zalecanej – siedem spotkań w sobotę raz w miesiącu w ramach Studium Życia Rodzinnego w Łomży.

3) Spotkania dla narzeczonych w formie nadzwyczajnej – dwa spotkania weekendowe w wyznaczonych domach rekolekcyjnych diecezji oraz trzy indywidualne spotkania w Poradni Życia Rodzinnego.

Terminy Spotkań dla narzeczonych w trzech formach, odbywające się na terenie Diecezji Łomżyńskiej umieszczone są na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin: www.duszpasterstworodzin.lomza.pl

Spisanie protokołu przedmałżeńskiego odbywa się osobiście w kancelarii parafialnej, w terminie nie krótszym niż jeden miesiąc, a nie dłuższym niż trzy miesiące, przed planowaną datą ślubu. Najlepiej datę i godzinę spotkania umówić wcześniej w kancelarii parafialnej. Na spotkanie przynosimy podane niżej dokumenty. Dopiero po spisaniu protokołu wygłaszane są zapowiedzi w parafiach narzeczonych.

W przypadku zmiany daty czy godziny lub też rezygnacji z danego terminu należy jak najszybciej powiadomić kancelarię parafialną osobiście, telefonicznie 29 74 232 13 albo na adres email: idzi-sanktuarium.pl

 

MAŁŻEŃSTWO

Potrzebne dokumenty:

 1. aktualna metryka chrztu* z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania  (6 miesięcy ważności);
 2. dowód osobisty;
 3. ostatnie świadectwo z religii;
 4. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (przy tzw. ślubie konkordatowym; odpis aktu ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny; odpis aktu zgonu współmałżonka, jeśli dotyczy osoby owdowiałej);
 5. zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii;
 6. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej oraz świadectwo ukończenia katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego;
 7. bezpośrednie liturgiczne przygotowanie do sakramentu małżeństwa odbywa się po wieczornej Mszy św. przed dniem ślubu.

*metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania.

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu:

1. Dowody osobiste.
2. Świadectwa chrztu.
3. Świadectwo bierzmowania.


UWAGA: świadectwo chrztu jest ważne tylko przez 6 miesięcy. Jeśli chrzest i bierzmowanie były w parafii, gdzie będzie spisywany protokół, nie trzeba wcześniej zaopatrywać się w takie dokumenty. Jeżeli zaś sakramenty były udzielane w innej parafii i na otrzymanym świadectwie chrztu brakuje adnotacji o bierzmowaniu, należy również dostarczyć świadectwo bierzmowania.

4. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku małżeństwa konkordatowego (ważne 6 miesięcy od daty wydania), ewentualnie odpis aktu małżeństwa cywilnego.

5. Świadectwo uczestnictwa w szkolnej katechizacji przedmałżeńskiej tzw. Kurs przedmałżeński.

6. Świadectwo uczęszczania na lekcję religii (z ostatniej klasy).

7. Dokument uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej. Powinna być w nim odnotowana realizacja spotkań dla narzeczonych i spowiedzi przedślubne. Jeśli spotkania są zaplanowane jeszcze po terminie spisania protokołu, Dokument należy pokazać duszpasterzowi, a dostarczyć go do kancelarii tuż przed ślubem.

Dokumenty dodatkowe:

8. Jeżeli związek małżeński chcą zawrzeć osoby, które mają stwierdzenie nieważności pierwszego małżeństwa przez sąd kościelny, zobowiązani są przedstawić wyrok lub dekret trybunału kościelnego, stwierdzający nieważność poprzedniego małżeństwa.

9. W przypadku, gdy do ślubu przystępuje wdowiec lub wdowa, należy przedłożyć metrykę śmierci współmałżonka.

WAŻNE: Jeżeli małżeństwo ma być zawierane poza parafią zamieszkania narzeczonych należy wybrać jedną z opcji:
- otrzymać pozwolenie (tzw. delegację) z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych do przeprowadzenia formalności w parafii ślubu;

- wypełnić formalności w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych i otrzymać dokument uprawniający do zawarcia ślubu w wybranej parafii (tzw. licencję). 

 

DEKANALNA PORADNIA RODZINNA

Czynna w każdy wtorek o godz. 19.00

tel. 574 218 819

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SPOTKAŃ DLA NARZECZONYCH

(WEDŁUG NOWEGO PROGRAMU PRZYGOTOWANIA DO MAŁŻEŃSTWA I ŻYCIA W RODZINIE W DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ)

Wszystkim narzeczonym przygotowującym się do sakramentu małżeństwa przypominamy, że w myśl nowego programu przygotowania do małżeństwa, zobowiązani są oni do odbycia tzw. spotkań dla narzeczonych. Spotkania te obejmują: warsztaty, dzień skupienia oraz spotkania w poradni życia rodzinnego. Można je zrealizować na trzy sposoby: 1) w dekanacie, 2) w ramach Studium Życia Rodzinnego, 3) w formie weekendowej w domach rekolekcyjnych diecezji.

Najbliższe spotkania dla narzeczonych w dekanatach odbędą się:

- w Łomży, w parafii pw. Krzyża Świętego, przez kolejnych 5 sobót, począwszy od 18 listopada; początek pierwszego spotkania godz. 19:00.

- w Zambrowie, w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej, przez kolejnych 5 sobót, począwszy od 18 listopada, początek pierwszego spotkania o godz. 19:00.

- w Ostrołęce, w parafii pw. św. Antoniego, przez kolejnych 5 niedziel, począwszy od 19 listopada, początek pierwszego spotkania godz. 17:00.

- w Wyszkowie, w parafii pw. Świętej Rodziny, przez kolejnych 5 niedziel, począwszy od 19 listopada, początek pierwszego spotkania godz. 15:00.

Zgłoszenia, terminy spotkań dla narzeczonych, jak i informacje dotyczące nowego programu, znajdują się na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Łomżyńskiej: www.duszpasterstworodzin.lomza.pl

Prosimy o nieodkładanie przygotowania do małżeństwa na ostatnią chwilę.

Jeśli narzeczonym, z poważnych względów, nie pasuje żadna forma bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa obowiązująca w Diecezji Łomżyńskiej, mogą  przygotować się w innej diecezji.

Jednocześnie przypominamy, ze tzw. Kurs przedmałżeński, który odbywa się w ramach katechezy w ostatniej klasie szkoły średniej, nadal obowiązuje, a jego ukończenie jest koniecznym warunkiem rozpoczęcia bezpośredniego etapu przygotowania do małżeństwa.

Łomża, dnia 10 listopada 2017 r.

N. 1557/2017

 

POGRZEB KATOLICKI

Potrzebne dokumenty:

 1. akt zgonu;
 2. zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu chorych i Wiatyku - Komunii świętej (jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu wystawia je kapelan szpitala);
 3. jeśli zmarły był parafianinem w innej parafii - zaświadczenie właściwego Księdza Proboszcza o tym, że może mieć pogrzeb katolicki.

ZAPROSZENIE: RELIKWIE DZIECI FATIMSKICH

28 listopada we wtorek o godz. 18.00 przy udziale Księży Biskupów i Księży Gości będziemy w naszym Sanktuarium przeżywać uroczyste wniesienie do naszej świątyni relikwii świętych Dz...

POŻEGNANIE KSIĘDZA MATEUSZA

Dnia 19 listopada 2017 r. decyzją Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego zakończył w naszej parafii posługę po 15 miesiącach Ks. Mateusz Cymek, którego Ksiądz Biskup skierował...

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE AD 2017

Dnia 12 listopada 2017 r. w naszym Sanktuarium miały miejsce jubileusze małżeńskie z terenu miasta i gminy Wyszków. Świętowało 57 par złotych i 18 par diamentowych Jubilatów sakr...

ZADUSZKI STRAŻACKIE 2017

Dnia 6 listopada 2017 r. w Sanktuarium św. Idziego przeżywaliśmy Zaduszki Strażackie. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Biskup dr Tadeusz Bronakowski. W koncelebrze oprócz K...

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Dnia 28 października 2017 r. w sali teatralnej domu parafialnego u św. Idziego odbył się „Bal Wszystkich Świętych” zorganizowany przez Ks. Karola i Fundację IDZIK. Sala była wypeł...

Dane kontaktowe

Sanktuarium św. Idziego
w Wyszkowie
ul. Białostocka 12
07-200 Wyszków, Polska

Tel:+48 29 742 32 13
Mail:idzi-sanktuarium@wp.pl
Nazwa banku:Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
Numer rachunku:16 8931 0003 0000 2495 2006 0001

Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:10.00 - 12.00 | 16.00 - 17.15
sobota:10.00 - 12.00

Formularz kontaktowy